Loovtöö ja selle vormistamineLoovtööde korraldus ja juhend (VAJUTA SIIA)

 

Loovtööde üldkoordinaator: Marika Kruk, marika@raama.ee.

 

Loovtööde läbiviimise kord Pärnu Rääma Põhikoolis 
1. Pärnu Rääma Põhikooli loovtööde koostamise juhend ja kaitsmise kord on koostatud   põhikooli riikliku õppekava põhjal (Vabariigi Valitsuse määrus 06. 01.2011 nr 1).
2. Läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö koostavad Rääma Põhikoolis 8. klassi õpilased.
3. Loovtöö tähendab uurimistööd, uurimust, projekti, kunstitööd või muud praktilist tööd, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. Uurimistöö ja uurimus eeldavad materjali kogumist, analüüsimist/süstematiseerimist ja üldistamist ning järelduste tegemist, erinevus on töö mahus ja vormistamises. Projekt eeldab projekti kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist. Kunstitöö eeldab idee loomist, teose valmimist ning selle esitlemist avalikult.
4. Loovtööde juhendajateks ja retsensentideks on üldjuhul Rääma Põhikooli töötajad, aga võivad olla ka kooli välised spetsialistid.
5. Loovtööde korraldamise üldkoordineerija koolis on õppealajuhataja ja 8. klasside klassijuhatajad, teostuse eest vastutavad 8. klasside klassijuhatajad. Vajadusel abistavad arvutiõpetuse õpetaja ja haridustehnoloog tehnilistes küsimustes.
6. Loovtööde temaatika pakub välja iga õpetaja ning õpilased, kes on teemavaliku juba teinud (kokkuleppel oma soovitava aineõpetaja-juhendajaga). Teemad esitatakse ülkoordineerijale. Teema esitab õpetaja kokkulepitud tähtajaks Google Drive keskkonnas jagatud dokumenti. 
7. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt (max 3 õpilast ühe töö kohta).
8. Õpetaja saab maksimaalselt juhendada kaht erinevat loovtööd. Erandolukorrad räägitakse läbi loovtöö üldkoordineerijatega. 
9. Paremaid uurimistöid esitatakse Pärnumaa õpilaste kodu-uurimiskonverentsil, Pärnu linna noorte teadustööde konkursil jt võimalikel ülelinnalistel ning üleriigilistel esitlustel.
10. Loovtöö tulemused salvestatakse viisil (digitaalselt, paberkandjal), mis võimaldab neid säilitada kooli arhiivis.
11. Tööle tuleb lisada lihtlitsents, millega loovtöö tegija kinnitab: „Kinnitan, et mina, Eesnimi Perenimi, olen ise koostanud selle loovtöö ja toonud korrektselt välja teiste autorite panuse (viitamine teiste autorite tööle). Töö on koostatud lähtuvalt Pärnu Rääma Põhikooli loovtööde juhendist. Käesolevaga luban kasutada oma tööd Pärnu Rääma Põhikooli meediakanalites.

 

Loovtööde korraldus ja juhend (VAJUTA SIIA)

 

Loovtööde üldkoordinaator: Marika Kruk, marika@raama.ee.

 

Loovtööde läbiviimise kord Pärnu Rääma Põhikoolis 
1. Pärnu Rääma Põhikooli loovtööde koostamise juhend ja kaitsmise kord on koostatud   põhikooli riikliku õppekava põhjal (Vabariigi Valitsuse määrus 06. 01.2011 nr 1).
2. Läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö koostavad Rääma Põhikoolis 8. klassi õpilased.
3. Loovtöö tähendab uurimistööd, uurimust, projekti, kunstitööd või muud praktilist tööd, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. Uurimistöö ja uurimus eeldavad materjali kogumist, analüüsimist/süstematiseerimist ja üldistamist ning järelduste tegemist, erinevus on töö mahus ja vormistamises. Projekt eeldab projekti kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist. Kunstitöö eeldab idee loomist, teose valmimist ning selle esitlemist avalikult.
4. Loovtööde juhendajateks ja retsensentideks on üldjuhul Rääma Põhikooli töötajad, aga võivad olla ka kooli välised spetsialistid.
5. Loovtööde korraldamise üldkoordineerija koolis on õppealajuhataja ja 8. klasside klassijuhatajad, teostuse eest vastutavad 8. klasside klassijuhatajad. Vajadusel abistavad arvutiõpetuse õpetaja ja haridustehnoloog tehnilistes küsimustes.
6. Loovtööde temaatika pakub välja iga õpetaja ning õpilased, kes on teemavaliku juba teinud (kokkuleppel oma soovitava aineõpetaja-juhendajaga). Teemad esitatakse ülkoordineerijale. Teema esitab õpetaja kokkulepitud tähtajaks Google Drive keskkonnas jagatud dokumenti. 
7. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt (max 3 õpilast ühe töö kohta).
8. Õpetaja saab maksimaalselt juhendada kaht erinevat loovtööd. Erandolukorrad räägitakse läbi loovtöö üldkoordineerijatega. 
9. Paremaid uurimistöid esitatakse Pärnumaa õpilaste kodu-uurimiskonverentsil, Pärnu linna noorte teadustööde konkursil jt võimalikel ülelinnalistel ning üleriigilistel esitlustel.
10. Loovtöö tulemused salvestatakse viisil (digitaalselt, paberkandjal), mis võimaldab neid säilitada kooli arhiivis.
11. Tööle tuleb lisada lihtlitsents, millega loovtöö tegija kinnitab: „Kinnitan, et mina, Eesnimi Perenimi, olen ise koostanud selle loovtöö ja toonud korrektselt välja teiste autorite panuse (viitamine teiste autorite tööle). Töö on koostatud lähtuvalt Pärnu Rääma Põhikooli loovtööde juhendist. Käesolevaga luban kasutada oma tööd Pärnu Rääma Põhikooli meediakanalites.