Alusväärtused

 Võimetekohane ja motiveeritud õppimine

 Huvide ja võimete mitmekülgne arendamine

 Isamaalisuse ja kodanikukasvatus

 Kooli traditsioonide hoidmine ja jätkamine

 Koostöö kodu ja kooli vahel

 Lugupidav ja hooliv suhtumine kaasinimestesse ning keskkonda.